فضائل سنگ عقیق

1- نخستین سنگ ایمان آورنده به خدا ، پیامبر و ائمه (علیه السلام )

سلمان فارسی روایت می کند که روزی ییامبر اکرم ( ص ) به امیر مومنان (ع ) فرمودند : یا علی ، انگشتر را

در دست راست کن تا از دسته مقربان الهی باشی. حضرت عرضه داشت : یا رسول الله مقربان در گاه

الهی چه کسانی هستند ؟ پیامبر اکرم ( ص ) فرمودند : آن ها جبرئیل و میکائیل هستند. باز حضرت پرسیدند:

چه انگشتری در دست کنم پیامبر اکرم ( ص ) فرمودند : عقیق قرمز ، پس همانا سنگ عقیق اول کوهی است

که اقرار کرد به وحدانیت خدا و به پیامبری من و به وصایت تو یا علی و امامت فرزندان بعد از تو و به بودن

بهشت برای محبان تو و شیعیان فرزندانت.

2- با ایمان ترین سنگ در میان سنگ ها

اما صادق ( ع ) فرمودند : دوست دارم که هر مومنی از شیعیان ما 5 انگشتر را در دست داشته با شد.

یکی از آن ها عقیق است : زیرا عقیق با ایمان ترین و مومن ترین سنگ به خدا و به ما اهل بیت در میان

سنگ ها ست.

فضائل سنگ عقیق

3- اول کوه شهادت دهنده به ولایت امیر مو منان ( علیه السلام)

امام رضا ( ع) ضمن حدیثی در فضیلت روز قدیر فرمودند : خداوند ولایت امیر مومنان (ع ) را بر ساکنان

طبقات هفت گانه آسمان عرضه کرد. پس اول کسانی که به ولایت امیر مومنان علی (ع) ایمان آورده اند،

ساکنان طبقه هفتم آسمان بودند. خداوند (به علت این عمل آنان) آسمان هفتم را به عرش خودش آراست

و عرش خود را در آسمان هفتم قرار داد. پس از آن ،ساکنان طبقه چهارم به ولایت امیر مومنان (ع)

اقرار کردند. خداوند آسمان چهارم هم بیت المعمور آراست و بیت المعمور در انجا قرار داد.

سپس ساکنان آسمان دنیا به امامت امیر مومنان (ع) اقرارکردند و ایمان آوردند.

خداوند آسمان دنیا را نیز به ستارگان مزین کرد و بعد طبقات دیگر آسمانها ایمان آوردند

سپس ولایت امیر مومنان (ع) را بر زمین (هفت طبقه زمین) عرضه کرد .

اول جایی که به ولایت امیر مومنان (ع) اقرار نمود ، سرزمین مکه بود

.پس خداوند آن را بوجود کعبه آراست. سپس سرزمین مدینه ایمان اورد ،

پس آن سرزمین را به وجود پیامبر (ص) آراست.

سپس سرزمین کوفه به ولایت امیر مومنان (ع) اقرار کرد.

خداوند آن را نیز به وجود امیر مومنان (ع) آراست.

سپس خداوند ولایت امیر مومنان (ع) را بر کوها عرضه کرد.

پس اولین کوه هایی که به ولایت امیر مومنان (ع) شهادت دادند سه کوه عقیق، فیروزه و یاقوت بودند.

4_ تسبیح سنگ عقیق و استغفار برای دوستان محمد و آل محمد

بشیر خدمت امام صادق (ع) عرض کرد (فدایت شوم ، چه نگینی بر روی انگشترم قرار دهم ؟) حضرت فرمودند:

ای بشیر! چرا از استفاده عقیق قرمز و عقیق زرد و عقیق سفید غافلی ؟ پس همانا این سه عقیق ، سه کوهی هستند

در بهشت که کوه عقیق قرمز بر منزل پیامبر (ص) در بهشت و کوه عقیق زرد بر منزل فاطمه زهرا (ص) در

بهشت و کوه عقیق سفید نیز بر منزل امیر مومنان علیه السلام در بهشت سایه افکنده است و همه این منازل یکی

است. همانا این سه کوه ، خدا را تسبیح و تقدیس و تمجید میگویند و برای دوستان و محبان آل محمد (ص) استغفار

می کنند.

فضائل سنگ عقیق

5_ تکلم خداوند با حضرت موسی (ع)

امام صادق (ع) فرموده اند: انگشتر عقیق در دست کنید. همانا خداوند با پیامبرش ، موسی (ع) بر روی کوه عقیق

سخن گفت و موسی (ع) بر این کوه به مقام کلیم اللهی رسید.

6_ معراج پیامبر (ص)

پسامبر اکرم (ص) می فرمایند : در شب معراج که به آسما نها سفر کردم ( به عرش رفتم) به مرتبه ای رسیدم که

نزدیکتر از آن به مقام ربوبیت ، تصور پذیر نیست ، پس خداوند در آنجا با من بین 2 کوه عقیق سخن گفت.

با نگاه به این 2حدیث ، که خداوند بر روی کوه عقیق با حضرت موسی (ع) و بین 2 کوه عقیق با پیامبرش

حضرت محمد (ص) سخن گفت ، عنایت خداوند به سنگ عقیق معلوم می شود و این بدان جهت است که

اول سنگی بوده که به یگانگی خداوند و نبوت پیامبر اکرم (ص) و ولایت امیر مومنان (ع) شهادت داده است.

نقل از کتاب سنگها و خواص اعجاب انگیز