فواید سنگ عقیق

1- از بین بردن فقر

امام رضا (ع) درباره یکی از خواص عقیق می فرمایند:دست کردن انگشتر عقیق ، فقر را از بین می برد

و دست کردن آن نفاق را نیز نابود می کند. امام صادق (ع) در حدیثی طولانی در خواص سنگ عقیق

فرمودند : خیلی عجیب است که شخصی در دستش انگشتر عقیق باشد و درهم و دیناری نداشته باشد.

امام رضا (ع) می فرمایند: کسی که انگشتری با نگین عقیق در دست کند فقیر نمی شود.

2- وسعت بخشیدن به رزق و بی نیاز کردن از مردم

بشیر از امام باقر (ع) پرسید: چه نوع نگینی را روی انگشترم قرار دهم؟ حضرت فرمودند: ای بشیر!

چرا از عقیق قرمز و عقیق زرد و عقیق سفید غافلی؟ همانا این سه کوه ، کوه هایی هستند در بهشت…

تا آنجا که فرمودند: هر کس یکی از انواع عقیق را در دست کند و شیعه ما اهل بیت نیز باشد ، به جز

خیر و خوبی و وسعت در رزق نمی بیند و بینیاز از مردم می گردد.

3- افزودن بر ثواب نماز

امیرمومنان علی (ع) می فرمایند : کسی که انگشتر عقیق در دست کند و دو رکعت نماز با آن بخواند

ثواب آن دو رکعت برابر با هزار رکعت نمازی است که بدون انگشتر عقیق بخواند.

فواید سنگ عقیق

4- دور داشتن از قطع دست و خونریزی شدید

روزی اعمش از اصحاب امام صادق (ع) به همراه حضرت در کنار قصر منصور دوانیقی ایستاده بودند

که ناگهان مردی تازیانه خورده از خانه بیرون آمد. پس حضرت فرمودند : ای اعمش نگاه کن وببین نگین

انگشتر این مرد چیست ؟ اعمش پیش رفته و خوب نگریست و گفت: یابن رسول الله ، نگین انگشتر او عقیق

نبود. حضرت فرمودند : ای اعمش ! بدان اگر نگین انگشترش عقیق بود تازیانه نمی خورد .اعمش گفت: یابن

رسول الله از خواص انگشتر عقیق بیشتر برایم بگویید؟ حضرت فرمودند :دست کردن انگشتر عقیق از قطع شدن

دست محافظت می کند. گفت: دیگر چه خواصی دارد ؟ حضرت فرمودند: از خونریزی شدید نیز جلوگیری می کند.

5- تسریع در اجابت دعا و برآوردن حوائج

امام صادق (ع) در حدیثی در ادامه بیان فواید انگشتر عقیق می فرمایند: خداوند دوست دارد دستی که برای دعا

کردن به درگاهش بلند می شود با انگشتر عقیق باشد. امیرمومنان (ع) فرمودند: هیچ دستی نزد خداوند در هنگام

دعا محبوبتر از دستی نیست که در آن انگشتر عقیق باشد. امام سجاد (ع) می فرمایند : پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

هر کس انگشتر عقیق در دست کند و دعا کند خداوند حوایجش را ب آورده می سازد .

6- مانع شکنجه وتازیانه از روی ظلم

روزی مردی از کنار امام باقر (ع) عبور کرد که دستگاه ظالمانه حکومتی بنی امیه به ناحق او را تازیانه زده

بودند.پس امام باقر (ع) به راوی فرمود: چرا همراه خود انگشتر عقیق نداشت ؟ بدان همانا اگر انگشتر عقیق در

دست داشت ، به او تازیانه به ناحق نمی زدند.

7- ایمنی از شر حاکم ظالم و هراس انگیزها

امام باقر (ع) فرمود:دست نمودن انگشتر عقیق ،انسان را از شر سلطان ظالم و هر چه که اواز آن می ترسد

و می گریزد، نگاه می دارد.روزی حاکم شهر دستور داد تا یکی از سادات را بدون جرم دستگیر کنند وقتی

سربازان آن مرد را می بردند ، امام صادق (ع) او را در آن وضیعت مشاهده نموده و فرمود:برای اوانگشتر

عقیق بفرستید تا آن را در دست کند . خانواده ی آن مرد انگشتر عقیقی به او دادند،پس آن مرد از حاکم ،اذیت

و آزاری ندید.

فواید سنگ عقیق

8- قرار گرفتن در پناه مخصوص خدا و ولی خدا

اسماعیل فرزند امام صادق (ع) از جدش امام باقر (ع) نقل می کند که حضرت به او فرمود: ای فرزندم! هر کس

شب را صبح کند ،در حالی که انگشتر عقیق در دست راست داشته باشد و هنگام صبح قبل از آنکه کسی را ببیند

نگین انگشتر را برگرداند ، به طوری که در کف دستش قرار گیرد وسوره قدر را بخواند.خداوند او را آن روز از

شر آنچه از آسمان نازل می شود و به سوی آسمان بالا می رود و همچنین از شر آنچه در زمین فرو می رود و از

آن خارج می شود، حفظ می کند و در محافظت خدا و ولی خدا به سر می برد تا صبح را به شب رساند.

9- حرز سلامتی از هر بلا

امیرمومنان علی (ع) می فرماید:انگشتر عقیق در دست کنید که مایه ی برکت برای شما قرار داده شده است

تا از بلاها وحوادث ایمن باشید. بشیر از امام باقر (ع) پرسید :په نوع نگین وسنگی را برای رکاب انگشترم

تهیه کنم ؟ حضرت فرمودند : ای بشیر ! چرا غافلی از عقیق قرمز ، زرد و سفید ؟ ( یعنی این نگین ها را

انتخاب کن ) پس هر کس یکی از آن ها را انگشتر خود قرار دهد ، از جمیع بلا ها و حوادث مصون و

محفوظ می ماند .)) امام صادق ( ع ) می فرماید : همانا عقیق انسان را در مقابل هرگونه بلا و حادثه ای

محافظت می کند .

10 – نگاهدار انسان در سفر

امام صادق ( ع ) می فرماید : عقیق حرز در سفر است کردن انگشتر آن در هنگام سفر ، انسان را از خطر

های سفر محفوظ و مصون می دارد . )) یکی از اصحاب پیامبر ( ص ) می گوید : روزی مردی نزد پیامبر (ص)

آمد و از دزدان قافله در مسیر مسافرت و دزدیده شدن اموالش توسط آنها شکایت کرد حضرت فرمودند:

چرا انگشتر عقیق در دست نمی کنی ؟ پس همانا انگشتر عقیق انسان را از هر بدی محافظت می کند.

11- عاقبت بخیری انسان در زندگی

راوی از امام باقر (ع) پرسید: چه نوع نگین و سنگی را بر روی انگشترم قرار دهم حضرت فرمودند :

ای بشیر چرا از عقیق زرد ،قرمز و سفید غافلی ؟ هر کس از شیعیان آل محمد (ص ) با شد و یکی از

این سه نوع عقیق را در دست کند در زندگیش مگر خیر و برکت و خوبی نمی بیند .

حضرت زهرا (س) از رسول خدا (ص) نقل می فرماید : هر کس انگشتر عقیق در دست کند همیشه

خیر و خوبی می بیند. پیامبر اکرم (ص ) می فرمایند : خداوند عاقبت کسی را که انگشتر عقیق در دست نماید

به خیر وخوبی ختم می کند .

فواید سنگ عقیق

12- باز داشتن از عذاب خداوند

امام کاظم (ع) از اجداد طاهرش نقل می فرماید : زمانی که خداوند موسی بن عمران را خلق کرد (وقتی او را

در میقات به رسالت مبعوث کرد ) با موسی بن عمران سخن گفت سپس خداوند عنایت ویژه ای بر اهل زمین

و از نور صورت حضرت موسی کوه عقیق را آفرید. سپس خداوند قسم یاد نمود به عزتم قسم هرگز نمی سوزانم

وعذاب نمی کنم دستی را که در آن انگشتر عقیق باشد به شرط آنکه ولایت علی بن ابیطالب (ع) را در دل داشته

باشد .سلمان و ابن عباس از پیامبر اکرم (ص) روایت می کنند که فرمودند : در سفر معراج به آن مقامی رسیدم

که نزدیک تر از آن به خداوند تصور شدنی نیست خداوند با من بین دو کوه عقیق سخن گفت : و خطاب رسید

یا احمد ، همانا من و تو وعلی را از نور خودم خلق کردم واین دو کوه عقیق را که در عرش می بینی از نور

صورت عل بن ابیطالب (ع) خلق کردم. پس به عزت وجلالم قسم می خورم که به راستی خلق کردم این دو

کوه عقیق را تا نشانه ای باشد میان موجودات و آفریده هایم و مومنان با این علامت شناخته می شوند .ای

رسول ما به راستی به عزتم قسم یاد می کنم که همانا آتش جهنم را بر کسانی که انگشتر عقیق در دست

می کنند و ولایت علی (ع) را در سینه دارند وشیعه ی اویند حرام کردم .

13- غم زدایی و فرح انگیزی

پیامبر اکرم (ص ) فرمودند : ای مردم انگشتر عقیق در دست کنید همانا تا انگشتر عقیق در دست دارید

حزن واندوه بر دل شما وارد نمی شود.

14- افزایش امکان برنده شدن در قرعه

امام رضا (ع) فرمودند : کسی که انگشتر عقیق در دست کند و قرعه را بردارد شانس او برای برنده

شدن بیشتر است وقرعه بهتری خواهد داشت .

نقل از کتاب سنگها و خواص اعجاب انگیز